Category D: Complementary Medicine
Health supplement.
Classification: 34.12 Multiple substance formulation.
This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Scheduling Status

S0

Proprietary Name and Dosage Form

NOURISH Capsules Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you Nourish is available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use Nourish carefully to get the best results from it.
 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Nourish with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

WHAT NOURISH CONTAINS

The active substances are:

Ingredient Amount per 1 Capsule
Ascophylium nodosum (Brown Algae)
[Whole plant: extract standardized as brown algae 40% extract providing 177,59 mg of dried herb equivalent]
443,99 mg
Arctium lappa (Burdock root)
[Root: extract standardized as Burdock root 400 % extract providing 280 mg of dried herb equivalent]
70 mg
Zinc Gluconate
Providing Zinc (Elemental)
47,82 mg
11,00 mg
Alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E)
Providning Vitamin E (Elemental)
30 mg
15 mg
D-Biotin (Vitamin H) 0,01 mg

The other ingredients are:

 • veggie capsule
 • Talc.
 • Sugar free

WHAT NOURISH IS USED FOR

 • Supporting hair growth.
 • To maintain skin health.
 • To maintain skin structure.
 • Supporting skin regeneration.
 • Supporting wound healing.
 • Antioxidant / Reduce free radicals formed in the body.
 • May reduce skin inflammation.
 • May improve skin barrier function.
 • Source of fungal polysaccharides with immunomodulating properties.
 • Helps the body to metabolise carbohydrates, fats and proteins.
 • Helps in connective tissue formation.
 • Helps to maintain immune function.

BEFORE YOU TAKE NOURISH

Do not use:
 • Are Hypersensitive / Allergic to the active substance or to any of the excipients or residues from the manufacturing process in which case, discontinue use.
 • Do not use this product if you are pregnant.
 • Consult a registered healthcare provider prior to use if you are taking any other medicine or have been diagnosed with a chronic condition.
 • See “Take special care with Nourish”.
In general, health supplements should not be intended for supply to any children under the age of seven (7) months old unless where supplementation is medically warranted.

Take special care with NOURISH

Consult a health care practitioner:
 • if you are pregnant or breastfeeding.
 • If you have a bleeding condition caused by a lack of Vitamin K.
 • if you are taking anticoagulant medicine or heart medication.
 • If you’ve ever had a thrombosis (a clot inside a blood vessel).
 • If you need any other medical treatment or surgery whilst taking Nourish, remember to tell the doctor or dentist treating you that you are taking this medicine.
 • If you suffer from a kidney disease.
Children: Nourish is not suitable for Children or anyone under the age of 18 years.

Other medicines and Nourish

 • Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.
 • This is especially important if you are taking or have recently taken any of the following: Copper supplements, Tetracycline antibiotics (such as oxytetracycline or doxycycline) used to treat certain bacterial infections, Quinolone antibiotics (such as ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin and ofloxacin) used to treat certain bacterial infections, Calcium salt preparations, Iron preparations, Penicillamine (used to treat rheumatoid arthritis, Wilson’s disease, autoimmune hepatitis and cystinuria), Trientine (used in the treatment of Wilson’s disease), Colestyramine (a medicine used to treat high cholesterol), The oral contraceptive pill, Anticoagulants (medicines to thin your blood).

HOW TO USE NOURISH

 • Do not share medicines prescribed for you with any other person.
 • Always take Nourish exactly as described in this leaflet or as your doctor, or pharmacist have told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
 • It is recommended that adults take one (1) vegetable capsules daily of Nourish.
If you take more Nourish than you should Overdose may lead to abdominal pain, dyspepsia, nausea, vomiting, diarrhoea, gastric irritation and gastritis, anaphylactic shock, irritability, headache and lethargy. In the event of over dosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison centre.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Nourish can have side effects. Immune System Disorder Less Frequent side effects: (Occurs in less than 1 in 100 users)
 • Hypersensitivity.
 • May lead to hypersensitivity, irritability, or lethargy.
Gastrointestinal disorder Less Frequent side effects: (Occurs in less than 1 in 100 users)
 • Abdominal pain
 • Dyspepsia
 • Nausea
 • Vomiting
 • Diarrhoea
 • Gastric irritation
 • Gastritis
Not all side effects reported for Nourish are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking Nourish, please consult your health care provider for advice. If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

STORING AND DISPOSING OF NOURISH

Store all medicines out of reach of children. Store in a dark, dry place at or below 25˚C. Keep the container tightly closed. Do not use after the expiry date stated on the bottle.

PRESENTATION OF NOURISH

Clear, glass jar with aluminium screw lid.

IDENTIFICATION OF NOURISH

Clear, size 00 capsule filled with green/brown powder.

REGISTRATION NO.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

DATE OF PUBLICATION

June 2022

ACCESS TO THE CORRESPONDING PROFESSIONAL INFORMATION

www.tuluasun.com

Kategorie D: Aanvullende medisyne
Gesondheidsaanvulling.
Klassifikasie: 34.12 Veelvuldige substansieformulering.
Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik daarvan nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, te behandel, te genees of te voorkom nie.

skedulering status

BENAMING EN DOSERINGSVORM

NOURISH KAPSULES Lees die hele pamflet sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir jou. NOURISH is beskikbaar sonder voorskrif van 'n dokter. Nietemin moet jy NOURISH nog steeds versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.
 • Bewaar hierdie pamflet. Miskien moet jy dit weer lees.
 • Moenie NOURISH met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig.
 • Jy moet ‘n dokter sien as jou simptome vererger

WAT NOURISH BEVAT

Die aktiewe stowwe is:

Bestanddeel Hoeveelheid per 1 Kapsule
Ascophylium nodosum (Bruin Alge)
[Hele plant: ekstrak gestandaardiseer as bruin alge 40% ekstrak verskaf 177,59 mg van gedroogte krui-ekwivalent]
443,99 mg
Arctium lappa (Klitwortel)
[Wortel: ekstrak gestandaardiseer as Klitwortel 400 % ekstrak wat 280 mg droë krui-ekwivalent]
70 mg
Sink Glukonaat
Verskaf Sink (Elementaal)
47,82 mg
11,00 mg
Alfa-tokoferielasetaat (Vitamine E)
Verskaf Vitamine E (Elementaal)
30 mg
15 mg
D-Biotien (Vitamine H) 0,01 mg

Die ander bestanddele is:

 • Groentekapsule
 • Talc.
 • Suikervry

WAARVOOR NOURISH GEBRUIK WORD

 • Ondersteuning van haargroei.
 • Om velgesondheid te handhaaf.
 • Om die velstruktuur te handhaaf.
 • Ondersteuning van velherlewing.
 • Ondersteuning van wondgenesing.
 • Antioksidant / Verminder vrye radikale wat in die liggaam gevorm word.
 • Mag velontsteking verminder.
 • Mag die velversperringfunksie verbeter.
 • Bron van swampolisakkariede met immunomodulerende eienskappe.
 • Help die liggaam om koolhidrate, vette en proteïene te metaboliseer.
 • Help in bindweefselvorming.
 • Help om immuunfunksie te handhaaf.

VOOR JY NOURISH NEEM

Moenie gebruik nie:
 • Is jy Hipersensitief / Allergies is vir die aktiewe stof of vir enige van die hulpstowwe of residue uit die vervaardigingsproses, in welke geval, staak die gebruik.
 • Moenie hierdie produk gebruik as u swanger is nie.
 • Raadpleeg 'n geregistreerde gesondheidsorgverskaffer voordat u dit gebruik as u enige ander medisyne neem of met 'n chroniese toestand gediagnoseer is.
 • Kyk “Wees veral versigtig met Nourish”.
Oor die algemeen moet gesondheidsaanvullings nie bedoel wees vir die verskaffing van kinders onder die ouderdom van sewe (7) maande oud nie, tensy aanvullende medisyne geregverdig is.

Wees veral versigtig met NOURISH

Raadpleeg 'n geneesheer vir gesondheidsorg:
 • As u swanger is of borsvoed.
 • As u 'n bloedingstoestand het wat veroorsaak word deur 'n gebrek aan vitamien K.
 • As u antikoagulant-medisyne of hartmedikasie neem.
 • As u ooit 'n trombose gehad het ('n stolling in 'n bloedvat).
 • As u enige ander mediese behandeling of chirurgie benodig terwyl u Nourish neem, moet u onthou om aan die dokter of tandarts te sê dat u hierdie medisyne neem.
 • As u aan 'n niersiekte ly.
Kinders: Nourish is nie geskik vir kinders of iemand onder die ouderdom van 18 jaar nie.

Ander medisyne en Nourish

 • Vertel u dokter of apteker as u dit neem, u onlangs enige ander medisyne geneem het of kan neem.
 • Dit is veral belangrik as u een van die volgende neem of onlangs geneem het: Koperaanvullings, Tetrasiklienantibiotika (soos oksitetrasiklien of doksisiklien) wat gebruik word om sekere bakteriële infeksies te behandel, Kinolien antibiotika (soos siprofloksasien, levofloksasien, moksifloksasien, norfloksasien en vanloksasien) wat gebruik word om sekere bakteriële infeksies, kalsiumsoutpreparate, ysterpreparate, penisillamien (gebruik om rumatoïede artritis te behandel, Wilson se siekte, outo-immuun hepatitis en sistinurie), Tricentine (gebruik in die behandeling van Wilson se siekte), Kolestyramien ('n medisyne wat gebruik word om hoë cholesterol te behandel), die orale voorbehoedpil, Antikoagulante (medisyne om u bloed te verdun).

HOE OM NOURISH TE GEBRUIK

 • Moenie medisyne wat vir u voorgeskryf word, met enige ander persoon deel nie.
 • Neem Nourish altyd presies soos beskryf in hierdie pamflet of soos u dokter, of apteker dit vir u gesê het. Gaan na u dokter of apteker as u nie seker is nie.
 • Dit word aanbeveel dat volwassenes daagliks een (1) groentekapsules van Nourish neem.
As u meer Nourish neem as wat u moet Oordosis kan lei tot buikpyn, dispepsie, naarheid, braking, diarree, maagirritasie en gastritis, anafilaktiese skok, prikkelbaarheid, hoofpyn en lusteloosheid. Raadpleeg u dokter of apteker in geval van oordosis. As daar nie een van dié beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

Nourish kan newe-effekte hê. Immuunstelselstoornis Minder gereelde newe-effekte: (Voorkoms in minder as 1 uit 100 gebruikers)
 • Oorgevoeligheid.
 • Mag lei tot hipersensitiwiteit, prikkelbaarheid of lusteloosheid.
Maagdermversteuring Minder gereelde newe-effekte: (Voorkoms in minder as 1 uit 100 gebruikers)
 • Abdominale pyn
 • Dispepsie
 • Naarheid
 • Braking
 • Diarree
 • Maagirritasie
 • Gastritis
Nie alle newe-effekte wat vir Nourish gerapporteer word, is by hierdie pamflet ingesluit nie. Raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies indien u algemene gesondheid verswak of as u enige ondeurdagte gevolge ervaar terwyl u Nourish neem. As u enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, moet u u dokter of apteker daarvan in kennis stel.

BERG EN WEGDOEN VAN NOURISH

Berg alle medisyne buite bereik van kinders. Berg in 'n donker, droë plek by of onder 25˚C Hou die houer dig toe. Moenie gebruik na die vervaldatum wat op die bottel aangedui is nie.

AANBIEDING VAN NOURISH

Helder glaskruik met aluminium-skroefdeksel.

IDENTIFIKASIE VAN NOURISH

Duidelike, grootte 00 kapsule gevul met groen / bruin poeier.

REGISTRASIE NR.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik nie

DATUM VAN PUBLIKASIE

Junie 2022

TOEGANG TOT OOREENSTEMMENDE PROFESSIONELE INLIGTING

www.tuluasun.com