Category D: 33.7 Combination Product
Complementary Medicine:
Combination Product

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Scheduling Status

Proprietary Name and Dosage Form

Mood Capsules Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you MOOD is available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use MOOD carefully to get the best results from it.
 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share MOOD with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

WHAT MOOD CONTAINS

The active substances are:

Ingredient Amount per 1 Capsule
Withania somnifera (Ashwaghanda)
[Root]
180 mg
Passiflora incarnata (Passionflower)
[Herb top]
160 mg
Rhodiola rosea (Rhodiola)
[Root]
150 mg
Magnesium AAC
Providing Magnesium Elemental
130 mg
26 mg
Pantothenic Acid (Vitamin B5) 2 mg

The other ingredients are:

 • veggie capsule
 • Sugar free

WHAT MOOD IS USED FOR

 • Used in Herbal Medicine as an adaptogen to help increase energy and resistance to stress.
 • Traditionally used in Herbal Medicine to help relieve restlessness and/or nervousness.
 • A factor in the maintenance of good health

BEFORE YOU TAKE MOOD

Do not use:
 • if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients in MOOD
 • if you are pregnant or breastfeeding
 • if you have bipolar disorder or bipolar spectrum disorder
In general, health supplements should not be intended for supply to any children under the age of seven (7) months old unless where supplementation is medically warranted.

Take special care with MOOD

Consult a health care practitioner if:
 • sleeplessness persists for more than 4 weeks
Avoid taking with alcohol or products that cause drowsiness. A varied diet is the most effective and safe way to achieve good nutrition, health, body composition as well as mental and physical performance

HOW TO USE MOOD

Adults 18 years and older: Take one capsule once daily with meals or as directed by a healthcare practitioner.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

MOOD can have side effects. Not all side effects reported for this medicine are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effect while taking this medicine, please consult your health care provider for advice. Tell your doctor if you notice any of the following:
 • Hypersensitivity reaction (such as a rash)
 • Drowsiness
If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

STORING AND DISPOSING OF MOOD

Store all medicines out of reach of children. Store in a dark, dry place at or below 25˚C. Keep the container tightly closed. Do not use after the expiry date stated on the bottle.

PRESENTATION OF MOOD

Clear, glass jar with aluminium screw lid.

IDENTIFICATION OF MOOD

Clear, size 00 veggie capsule filled with a light brown powder.

REGISTRATION NO.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use

DATE OF PUBLICATION

February 2022

ACCESS TO THE CORRESPONDING PROFESSIONAL INFORMATION

www.tuluasun.com

Kategorie D: 33.7 Kombinasieproduk
Aanvullende medisyne:
Kombinasieproduk
Hierdie medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie.

skedulering status

BENAMING EN DOSERINGSVORM

Mood Kapsules Lees die hele pamflet sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir jou. MOOD is beskikbaar sonder voorskrif van 'n dokter. Nietemin, jou moet MOOD nog steeds versigtig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.
 • Bewaar hierdie pamflet. Miskien moet jy dit weer lees.
 • Moenie MOOD met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig.
 • Jy moet 'n dokter sien as jou simptome vererger

WAT MOOD BEVAT

Die aktiewe stowwe is:

Bestanddeel Hoeveelheid per 1 Kapsule
Withania somnifera (Ashwaghanda)
[Wortel]
180 mg
Passiflora incarnata (Passieblom)
[Kruie top]
160 mg
Rhodiola rosea (Rhodiola)
[Wortel]
150 mg
Magnesium AAC
Verskaf Elementêre Magnesium
130 mg
26 mg
Pantoteensuur (Vitamine B5) 2 mg

Die ander bestanddele is:

 • groente-kapsule
 • Suikervry

WAARVOOR MOOD GEBRUIK WORD

 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde as 'n adaptogeen om energie en weerstand teen spanning te verhoog.
 • Tradisioneel gebruik in Kruie Geneeskunde om rusteloosheid en / of senuweeagtigheid te verlig.
 • 'n Faktor in die handhawing van goeie gesondheid.

VOOR JY MOOD NEEM

Moenie gebruik nie:
 • as u hipersensitief (allergies) vir enige van die bestanddele in MOOD is
 • as u swanger is of borsvoed
 • as u bipolêre versteuring of bipolêre spektrumversteuring het
Oor die algemeen moet gesondheidsaanvullings nie bedoel wees vir verskaffing aan kinders onder die ouderdom van sewe (7) maande nie, tensy dit medies geregverdig is om aanvulling te kry.

Wees veral versigtig met MOOD

Raadpleeg 'n geneesheer as:
 • slapeloosheid langer as vier weke duur
Vermy alkohol of produkte wat slaperigheid veroorsaak. 'n Afwisselende dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling sowel as geestelike en fisieke prestasies te bewerkstellig

HOE OM MOOD TE GEBRUIK

Volwassenes van 18 jaar en ouer: Neem een kapsule een keer per dag met maaltye of soos aangedui deur 'n gesondheidsorgpraktisyn.

MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE

MOOD kan newe-effekte hê. Nie alle newe-effekte wat vir hierdie medisyne aangemeld is, is by hierdie pamflet ingesluit nie. As u algemene gesondheid vererger of as u 'n onbehoorlike effek ervaar tydens die gebruik van hierdie medisyne, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies. Vertel u dokter as u een van die volgende opmerk:
 • Hipersensitiwiteitsreaksie (soos uitslag)
 • Slaperigheid
Stel u dokter of apteker in kennis as u newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie.

BERG EN WEGDOEN VAN MOOD

Berg alle medisyne buite bereik van kinders. Berg in 'n donker, droë plek by of onder 25˚C Hou die houer dig toe. Moenie gebruik na die vervaldatum wat op die bottel aangedui is nie.

AANBIEDING VAN MOOD

Helder, glaskruik met aluminiumskroefdeksel.

IDENTIFIKASIE VAN MOOD

Helder, grootte 00 groente kapsule gevul met 'n ligbruin poeier.

REGISTRASIE NR.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit daarvan, veiligheid of beoogde gebruik nie

DATUM VAN PUBLIKASIE

Februarie 2022

TOEGANG TOT OOREENSTEMMENDE PROFESSIONELE INLIGTING

www.tuluasun.com