Category D: 33.7 Combination Product

Complementary Medicine:

Combination Product

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Scheduling Status

S0

Proprietary Name and Dosage Form

Hormone Capsules

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

HORMONE is available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use HORMONE carefully to get the best results from it.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share HORMONE with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • You must see a doctor if your symptoms worsen or do not improve.

WHAT HORMONE CONTAINS

The active substances are:

Ingredient Amount per 1 Capsule
Gingko biloba (Gingko Biloba)
[Leaf]
215,5 mg
Vitex agnus-castus (Chastetree)
[Fruit]
184 mg
Melissa officinalis (Lemon Balm)
[Herb top]
180 mg
Hypericum perforatum (St John’s Wort)
[Herb top]
170 mg
Pyridoxine (Vitamin B6) 0,5 mg

The other ingredients are:

 • veggie capsule
 • Sugar free

WHAT HORMONE IS USED FOR


 • Used in Herbal Medicine to help relieve premenstrual symptoms
 • Used in Herbal Medicine as a hormone normalizer, to help stabiles menstrual cycle irregularities.
 • Used in Herbal Medicine to help relieve symptoms associated with menopause, such as hot flushes.
 • Used in Herbal Medicine to help promote healthy mood balance and relieve sleep disturbances associated with mood imbalance.
 • A factor in the maintenance of good health.

BEFORE YOU TAKE HORMONE


Do not use:
if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients in HORMONE
if you are taking any of the following medications:
 • anti-cancer medicines
 • antidepressants (such as selective serotonin reuptake inhibitors)
 • cardiovascular
 • contraceptives
 • blood thinners
 • Anti-HIV agents
 • Immunosuppressives
 • health products that affect blood coagulation as this may increase the risk of spontaneous bleeding.
In general, health supplements should not be intended for supply to any children under the age of seven (7) months old unless where supplementation is medically warranted.

Take special care with HORMONE


Consult a health care practitioner:
 • if symptoms persist or worsen.
 • prior to use if you are taking medications for diabetes, high blood pressure, seizures, anxiety, antihistamines, bronchodilators, muscle relaxants and opiates.
 • prior to use if you are pregnant or breastfeeding.
 • prior to use if you are taking hormone-containing medications such as progesterone preparations, oral contraceptives or hormone replacement therapy.
Avoid taking with alcohol or products that cause drowsiness.
Avoid prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light (UV) or UV therapy.
A varied diet is the most effective and safe way to achieve good nutrition, health, body composition as well as mental and physical performance.

HOW TO USE HORMONE


Adults 18 years and older:
Take one capsule once daily or as directed by a health care practitioner.
Use for at least 3 months to see beneficial effects. Consult a health care practitioner for use beyond 18 weeks.

POSSIBLE SIDE EFFECTS


HORMONE can have side effects.
Not all side effects reported for this medicine are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effect while taking this medicine, please consult your health care provider for advice.
Tell your doctor if you notice any of the following:
 • A hypersensitivity reaction (such as a rash)
 • Nausea
 • Restlessness
 • Headaches
If you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

STORING AND DISPOSING OF HORMONE


Store all medicines out of reach of children.
Store in a dark, dry place at or below 25˚C.
Keep the container tightly closed. Do not use after the expiry date stated on the bottle.

PRESENTATION OF HORMONE


Clear, glass jar with aluminium screw lid.

IDENTIFICATION OF HORMONE


Clear, size 00 capsule filled with brown powder.

REGISTRATION NO.


This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended us

DATE OF PUBLICATION


February 2022

ACCESS TO THE CORRESPONDING PROFESSIONAL INFORMATION

www.tuluasun.com

Kategorie D: 33.7

Kombinasieproduk

Aanvullende medisyne: Kombinasieproduk Hierdie medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer nie. Hierdie medisyne is nie bedoel om enige siekte te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie.

skedulering status

S0

BENAMING EN DOSERINGSVORM


Hormone Capsules
Lees die hele pamflet sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u
HORMONE is beskikbaar sonder voorskrif van 'n dokter. Nietemin, u moet nog steeds HORMONE noukeurig gebruik om die beste resultate daaruit te kry.
 • Bewaar hierdie pamflet. Miskien moet u dit weer lees.
 • Moenie HORMONE met enige ander persoon deel nie.
 • Vra u apteker as u meer inligting of advies benodig.
 • U moet 'n dokter sien as u simptome vererger of nie verbeter nie.

WAT HORMONE BEVAT

Die aktiewe stowwe is:

Bestanddeel Hoeveelheid per 1 Kapsule
Gingko biloba (Gingko Biloba)
[Blaar]
215,5 mg
Vitex agnus-castus (Chastetree)
[Vrug]
184 mg
Melissa officinalis (Suurlemoenbalsem)
[Kruie top]
180 mg
Hypericum perforatum (St John’s Wort)
[Kruie top]
170 mg
Piridoksien (Vitamine B6) 0,5 mg

Die ander bestanddele is:

 • groente-kapsule
 • Suikervry

WAARVOOR HORMONE GEBRUIK WORD


 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde om voormenstruele simptome te verlig
 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde as 'n hormoon normaliseerder om onreëlmatighede in die menstruasie-siklus te verminder.
 • Word gebruik in Kruie Geneeskunde om simptome wat verband hou met menopouse te verlig, soos warm gloede.
 • Word gebruik in Kruier Geneeskunde om 'n gesonde gemoedbalans te bevorder en slaapstoornisse wat verband hou met gemoedwanbalans te verlig.
 • 'n Faktor in die handhawing van goeie gesondheid.

VOOR JY HORMONE NEEM


Moenie gebruik nie:
 • as u hipersensitief (allergies) vir enige van die bestanddele in HORMONE is
 • as u enige van die volgende medikasie neem: medisyne teen kanker
 • antidepressante (soos selektiewe serotonienheropname-remmers)
 • kardiovaskulêre middels
 • voorbehoedmiddels
 • bloedverdunners
 • Anti-MIV-agente
 • Immunosuppressiewe middels
 • gesondheidsprodukte wat bloedstolling beïnvloed, aangesien dit die risiko van spontane bloeding kan verhoog.
Oor die algemeen moet gesondheidsaanvullings nie bedoel wees vir verskaffing aan kinders onder die ouderdom van sewe (7) maande nie, tensy dit medies geregverdig is om aanvulling te kry.

Wees veral versigtig met HORMONE


Raadpleeg 'n geneesheer:
 • as simptome voortduur of vererger.
 • voor gebruik as u medikasie neem vir diabetes, hoë bloeddruk, aanvalle, angs, antihistamiene, brongodilatore, spierverslappers en opiate.
 • voor gebruik as u swanger is of borsvoed.
 • voor gebruik as u hormoonbevattende medikasie neem, soos progesteroonpreparate, orale voorbehoedmiddels of hormoonvervangingsterapie
Vermy alkohol of produkte wat slaperigheid veroorsaak.
Vermy langdurige blootstelling aan sonlig, ultraviolet lig (UV) of UV-terapie.
'n Afwisselende dieet is die doeltreffendste en veiligste manier om goeie voeding, gesondheid, liggaamsamestelling sowel as geestelike en fisieke prestasies te bewerkstellig.

HOE OM HORMONE TE GEBRUIK


Volwassenes van 18 jaar en ouer:
Neem een kapsule een keer per dag of soos aangedui deur 'n geneesheer.
Gebruik ten minste 3 maande om voordelige gevolge te sien. Raadpleeg 'n geneesheer vir gesondheidsorg vir gebruik langer as 18 weke.

MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE


HORMONE kan newe-effekte hê.
Nie alle newe-effekte wat vir hierdie medisyne aangemeld is, is by hierdie pamflet ingesluit nie. As u algemene gesondheid vererger of as u 'n onbehoorlike effek ervaar tydens die gebruik van hierdie medisyne, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies.
Vertel u dokter as u een van die volgende opmerk:
 • 'n Hipersensitiwiteitsreaksie (soos uitslag)
 • Naarheid
 • Rusteloosheid
 • Hoofpyn
Stel u dokter of apteker in kennis as u newe-effekte opmerk wat nie in hierdie pamflet genoem word nie.

BERGING EN WEGDOEN VAN HORMONE


Berg alle medisyne buite bereik van kinders.
Berg in 'n donker, droë plek by of onder 25˚C
Hou die houer dig toe. Moenie gebruik na die vervaldatum wat op die bottel aangedui is nie.

AANBIEDING VAN HORMONE


Helder, glaskruik met aluminiumskroefdeksel.

IDENTIFIKASIE VAN HORMONE


Helder, grootte 00 kapsule gevul met bruin poeier.

REGISTRASIE NR.


Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geëvalueer vir die kwaliteit daarvan, veiligheid of beoogde gebruik nie

DATUM VAN PUBLIKASIE


Februarie 2022

TOEGANG TOT OOREENSTEMMENDE PROFESSIONELE INLIGTING


www.tuluasun.com